ANBI

 • Laatst bijgewerkt:
 • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) is fiscaal bekend onder RSIN nummer: 804800753 en bij de KvK ingeschreven onder nummer 40215493. De vereniging bestaat sinds 1978 en is per 01 januari 2018 gevestigd te Alkmaar. (Postbus 3071, 1801 GB) Zij is op werkdagen bereikbaar per e-mail: info@sarcoidose.nl en per telefoon: 072 – 792 0767.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit vijf benoemde bestuursleden.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de vereniging is: Het bestrijden van de ziekte sarcoïdose en de coördinatie van die bestrijding in Nederland en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het bevorderen van de kennis van sarcoïdose;
 2. het geven van voorlichting inzake sarcoïdose;
 3. het geven van hulp aan zowel acute als aan chronische sarcoïdosepatiënten;
 4. het samenwerken met andere organisaties en instellingen van gezondheidszorg;
 5. het bevorderen van en het meewerken aan onderzoek naar sarcoïdose;
 6. het gebruik maken van verder ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Financiële verantwoording

De financiële verrichtingen van de vereniging worden gecontroleerd door een accountant, daarnaast kent de vereniging een kascommissie die de boeken controleert. Jaarlijks wordt er ten aanzien van de Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd aan de leden.

Vanaf 2014 wordt de begroting van de vereniging voorafgaand aan het kalenderjaar in de SarcoScoop aan de leden voorgelegd. De begroting voor 2017 is daarmee in december 2016 goedgekeurd door de leden. Het complete financiële overzicht wordt gepubliceerd in het SBN Jaarverslag 2016 (pdf).

Onze accountant heeft over 2016 de verkorte balans (pdf) en de jaarrekening 2016 (pdf) afgegeven.

Beloningsbeleid

Alle bij de vereniging betrokken vrijwilligers verrichten hun taken onbezoldigd. Op basis van declaraties worden onkosten gemaakt ten behoeve van de vereniging aan de betrokkenen vergoed. De vereniging heeft zelf geen mensen in dienst.

Activiteiten

De vereniging organiseert jaarlijks regionale bijeenkomsten voor haar leden in de vorm van lotgenotencontacten en informatiebijeenkomsten. Daarnaast informeert zij over sarcoïdose op de website www.sarcoidose.nl en via sociale media en geeft zij voor leden een kwartaalblad uit onder de naam SarcoScoop. Ook verzorgt de SBN trainingen voor leden en hun partners onder de naam ‘omgaan met sarcoïdose.’ Het complete overzicht van de activiteiten wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag (pdf).

Beleidsplan

Aan de hand van het beleidsplan 2015-2017 concentreert de SBN zich beleidsmatig gezien op een viertal speerpunten die in de loop van deze beleidsperiode invulling zullen gaan krijgen.

De speerpunten zijn:

 1. Werven van financiële middelen en diensten
 2. Versterking van de vrijwilligersorganisatie
 3. Verbeteren van de communicatie
 4. Verbeteren van belangenbehartiging en naamsbekendheid

Ons volledige  beleidsplan 2015-2017 vindt u hier (pdf).

Delen