skip to Main Content

Onze organisatie

« Terug naar artikel

De vereniging

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (Sarcoidose.nl) is dé belangenorganisatie voor mensen met sarcoïdose in Nederland. Met de inzet van onze tientallen betrokken en enthousiaste vrijwilligers maakt de vereniging zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van mensen met sarcoïdose. Sarcoidose.nl streeft naar een goede informatievoorziening en het bevorderen van kennis over sarcoïdose. De vereniging is opgericht op 16 november 1978 en behartigt de belangen van mensen met sarcoïdose dus al bijna 40 jaar! Ruim tweeduizend mensen zijn lid van onze vereniging.

Sarcoidose.nl is gevestigd in Alkmaar. U vindt de volledige contactgegevens hier.

Organisatie

Alle taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers, dit geldt voor de bestuursleden, de contactpersonen, de communicatieorganisatie en de ondersteunende taken. Daarnaast verzorgt Stichting MEO onder andere de ledenadministratie en de financiële administratie voor Sarcoidose.nl.

Lees meer over onze organisatie

Statuten en reglementen

De vereniging kent naast statuten onder andere ook een huishoudelijk reglement, een klachtenprocedure, een vertrouwenspersoon en een gedragscode voor vrijwilligers.

Lees meer over statuten en reglementen

Beleidsplan 2018-2020: Verbinden, Inspireren, Motiveren

De missie van onze vereniging is het verbinden van haar leden en het bevorderen van ontwikkelingen die het dragen van de ziektelast van patiënten met sarcoïdose verlichten. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en samenwerkingsverbanden met beroepsgroepen, overheden en andere organisaties die hieraan bijdragen.

Concreet levert dit verbinding, inspiratie en motivatie op. Daarom kiezen wij als motto voor onze koers de actieve vorm: Verbinden, inspireren, motiveren.

Actie in werkvelden

Om deze ambitie waar te maken zijn er veel actieve vrijwilligers nodig. Wij organiseren hun activiteiten in een viertal, elkaar overlappende, werkvelden:

  1. Betrekken van alle leden bij activiteiten

Door werving van leden en vrijwilligers worden, o.a. door opleiding, training en voorlichting, zoveel mogelijk patiënten en partners maar ook professionals betrokken bij Sarcoidose.nl. Voor specifieke onderwerpen worden werkgroepen samengesteld.

 Naast het streven om meer patiënten en partners lid te maken is het ook de bedoeling om door opleiding en training de leden met meer kennis en vaardigheden toe te rusten.

Er zijn verschillende schattingen voor het aantal sarcoïdosepatiënten in Nederland. Laten we 8.000 patiënten als uitgangspunt nemen. Met ruim 2.100 leden is dus meer dan een kwart (26%) van het totaal aantal patiënten lid van onze vereniging. Ons streven is een vertegenwoordigingsgraad van 30% in 2020. Dat komt neer op een groei van ongeveer circa 90 leden per jaar.  Voor het realiseren van dit streven hebben we als vereniging een sterke basis dankzij al onze bijeenkomsten, activiteiten én communicatiemogelijkheden.

  1. Regionale en landelijke bijeenkomsten

De regioteams (regiocoördinatoren en contactpersonen) zorgen voor verbinding en informatie-uitwisseling op regionaal niveau. Het bestuur en ad hoc werkgroepen doen dit op landelijk niveau.

‘Samen een kop koffie drinken’ en daardoor in contact komen is de ruggengraat van onze patiëntenorganisatie. Het onderlinge contact en de uitwisseling met andere leden, contactpersonen, inleiders en trainers dragen bij aan een beter leven. De ontmoetingen worden in de regio en landelijk georganiseerd maar vinden ook via de sociale media plaats. Zo vormen wij een gemeenschap.

  1. Patiënteninbreng

De specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten is heel waardevolle kennis, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Om deze kennis goed te kunnen inzetten en benutten voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of kwaliteit van zorg is het nodig om deze inbreng te structureren.

  1. Interne organisatie

Alhoewel het menselijk contact (high touch) de kern van onze vereniging is bieden de ‘high tech’ ontwikkelingen een stevige steun in de rug om onze doelen te bereiken. Op dit gebied is er de laatste jaren, ook binnen Sarcoidose.nl, veel gebeurd. De komende jaren zal deze ontwikkeling een nog grotere vlucht nemen. Hierbij worden wij sinds 1 januari 2018 ondersteund door MEO.

Jaarlijks worden de acties op deze werkvelden in het jaarplan uitgewerkt. Hierbij worden de goedlopende acties gecontinueerd en wordt er gekeken waar bijstelling nodig is.

Lees meer over het beleidsplan

Jaarlijks houdt Sarcoïdose.nl haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt eind mei of begin juni plaats. De meeste recente ALV heeft plaatsgevonden op 2 juni 2018, de volgende ALV is gepland op 25 mei 2019. Tijdens de vergadering van juni 2018 heeft het bestuur afscheid genomen van Chris Knoet als waarnemend voorzitter en Niek Toussaint als bestuurslid beleid en trainingen. Beiden blijven als vrijwilliger betrokken bij de vereniging. Als nieuwe voorzitter is Adrie Bevers benoemd. Rob van Jaarsveld en Greet Severs zijn als nieuwe bestuursleden gekozen en Guus Janssen is herbenoemd. Meer over de samenstelling en de bereikbaarheid van het bestuur leest u hier.

De Vergadering heeft bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over 2017 en heeft het jaarverslag en de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd.

De notulen van de vergadering van juni 2018 vindt u hier. Dit zijn nog conceptnotulen omdat de notulen pas op de ALV van 25 mei 2019 door de Vergadering definitief worden vastgesteld.

In de SarcoScoop van maart 2017 is het beknopte jaaroverzicht 2017 (pdf) gepubliceerd.

Liever een uitgebreider overzicht? Bekijk dan hier het Jaaroverzicht 2017

Back To Top