Ga naar hoofdinhoud

Laatst geupdate op 25 januari, 2024

Lidmaatschap Sarcoidose.nl

Sarcoidose.nl is een organisatie voor en door leden die haar leden en hun omgeving steunt in het omgaan met sarcoïdose en de impact die dat heeft op de patiënt maar ook op degene in zijn sociale en maatschappelijke omgeving.

Als lid van onze vereniging krijgt u onder andere:

Welkomstpakket

  • De laatste uitgave(n) van onze SarcoScoop.                       
  • Informatie over de training ‘Sarcoidose, en hoe nu verder?’ die de vereniging voor haar leden organiseert.
  • Folder patiënteninformatie over sarcoïdose
  • Informatie over onze ledenservice ‘Werk & Sarcoïdose’
Naar inschrijfformulier

De jaarlijkse contributieronde vindt plaats in januari. Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven wordt het verschuldigde bedrag eind januari afgeschreven. Als je geen machtiging hebt afgegeven ontvang je in de loop van januari van ons een verzoek om de contributie te voldoen. Voor mensen die in de loop van het kalenderjaar lid worden geldt dat de contributiebetaling doorgaans uiterlijk een maand na het ingaan van het lidmaatschap verwerkt wordt.

Wist je dat een behoorlijk aantal zorgverzekeraars de contributie van een patiëntenvereniging vergoedt als je aanvullend verzekerd bent? Sommige verzekeraars vergoeden de contributie alleen voor patiëntenverenigingen die lid zijn van de koepels Patiëntenfederatie Nederland en/of Ieder(in). Sarcoidose.nl is lid van Ieder(in). Informeer ernaar bij je verzekeraar of check het overzicht (zorgwijzer.nl).

Contributie 2024

De minimale contributie voor 2024 is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op € 37 per jaar. Bij betaling via automatische incasso wordt een korting van €2 verleend op het jaarbedrag.

Voor een gezinslidmaatschap geldt een toeslag van € 10 per extra gezinslid. De contributie wordt, conform een besluit van de Algemene ledenvergadering in 2015, jaarlijks aangepast aan de Consumenten Prijsindex (CPI) en wordt vervolgens afgerond op hele euro’s.

Herkenning en erkenning van de klachten en de impact van sarcoïdose zijn erg belangrijk voor onze leden. Doordat sarcoïdose meestal niet zichtbaar is, veel ‘vage’ klachten kan geven en niet vaak voorkomt stuiten mensen veel op onbegrip. Daarom biedt Sarcoidose.nl verschillende mogelijkheden voor haar leden om met elkaar in contact te komen. Dat kan uiteraard op (ervarings)bijeenkomsten, maar ook ons forum speelt daarbij een belangrijke rol.

Daarnaast is informatievoorziening (voorlichting) erg belangrijk, niet alleen aan de patiënten zelf maar ook aan hun sociale en maatschappelijk omgeving en hun behandelaars.

Verder ondersteunt Sarcoidose.nl wetenschappelijk onderzoek naar sarcoïdose en behartigen we vanzelfsprekend de belangen van mensen met sarcoïdose.

We hopen uiteraard dat u Sarcoidose.nl blijft steunen door uw lidmaatschap zodat wij in staat blijven om de belangen van mensen met sarcoïdose zo goed mogelijk te behartigen. Uw steun is daarbij hard nodig en zeer welkom!

Opzeggen van het lidmaatschap kan vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Dit kunt u schriftelijk doen naar:

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
Postbus 418
2000 AK Haarlem

of door het sturen van een e-mail naar: info@sarcoidose.nl

Graag met vermelding van uw naam, adres, indien bekend uw lidnummer en reden van opzegging.

Wij danken u hartelijk voor uw steun gedurende de afgelopen jaren.

Scroll naar boven