Skip to content

Onzekerheid is een probleem dat voor je het weet ‘onder je huid’ kruipt. Het stellen van de diagnose sarcoïdose is vaak een langdurig proces; een behandelaar moet de klachten eerst linken met sarcoïdose en daarna moeten andere ziekten uitgesloten worden. Voor behandeling zijn er, ook door de COVID pandemie, groeiende wachtlijsten.

Met de toegenomen mogelijkheden om via het internet makkelijk bij de buren te kunnen ‘kijken’ komt steeds vaker de vraag naar voren of zorg over de grens een mogelijke oplossing biedt om aan deze onzekerheid een einde te maken.
Het buitenland is voor velen bereikbaard geworden. Gaan wij op reis dan dekt onze (verplichte) zorgverzekering het grootste deel van de kosten als wij over de grens ziek worden. Verstandige reizigers kijken van tevoren ook even naar hoe het precies zit en verzekeren, waar nodig, extra risico’s bij. Uitgesloten zijn ziektekosten die bij aanvang van de reis al te voorzien waren. In het verleden werden deze laatste kosten niet of pas na langdurig procederen vergoed.

Zorgverzekering

Volgens de Wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende curatieve zorg heeft de zorgverzekeringswet een werelddekking. Dat betekent dat degenen die volgens de zorgverzekeringswet verzekerd zijn overal op de wereld recht hebben op zorg die binnen het verzekerde pakket valt. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het in Nederland gangbare tarief voor de betreffende behandeling.

Bij het verder integreren van landen in de Europese Unie (EU) is in het begin afgesproken dat de regeling van de nationale gezondheidssystemen een nationale aangelegenheid zou blijven. Dit is in de loop van de tijd op gespannen voet komen te staan met het principe van vrij verkeer van personen en het vrij leveren van diensten binnen de EU. De EU heeft nu een recht op gezondheidszorg binnen de EU mogelijk gemaakt in de EU Regulations Coordinating Social Security.

Verzekeringsmaatschappijen hebben, vanuit hun wens de kosten van regelingen beheersbaar te houden, afgesproken dat dit type ziektekosten pas voor vergoeding in aanmerking komt als de daarvoor ontworpen procedure gevolgd is. Daarmee is er voor patiënten meer rechtszekerheid ontstaan, maar is tegelijkertijd een en ander in een bureaucratisch kader vastgelegd.

Sarcoïdosezorg

Voordat ingegaan wordt op de concrete stappen die nodig zijn, is het goed om te realiseren dat de zorgprofessionals die zich in Nederland bezighouden met sarcoïdose tot de top in de wereld behoren. De beperkingen waar wij in dit land tegenaan lopen qua sarcoïdosezorg zijn dus zeker niet het niveau en de deskundigheid van die zorg, maar beperkingen die door de politiek aan de omvang van de zorg worden opgelegd om te trachten de zorgkosten binnen de perken te houden.

Hieronder wordt in grote lijnen de procedure weergegeven om geplande zorg in het buitenland te kunnen ontvangen. Het blijft van belang om in uw specifieke geval met uw zorgprofessionals en verzekeringsmaatschappij te overleggen wat uw rechten en plichten zijn.

Procedure voor geplande zorg voor Nederlanders in België:

  • In overleg met de huisarts / specialist wordt een doorverwijzing opgesteld.
  • Tijdens een eerste consult met de behandelend arts in België wordt de benodigde diagnose / behandeling doorgesproken, hierbij worden ook de kosten besproken.
  • De patiënt legt de mogelijke diagnose behandeling aan zorgverzekeraar in Nederland voor.
  • De zorgverzekeraar keurt goed.
  • De patiënt ontvangt een zogenaamd E112-formulier voor diagnose / behandeling binnen de Europese Unie/ Economische Europese Ruimte. Met dit formulier kan de zorgverlener de kosten declareren aan de zorgverzekeraar van de patiënt. De vergoeding van de kosten geldt tot een in Nederland gehanteerd tarief voor de geplande behandeling. Voor hogere bedragen kan de patiënt een aanvullende zorgverzekering afsluiten om in de kosten van de behandeling te voorzien.
  • Na afloop zorgt de patiënt voor terugkoppeling naar de verwijzende arts. (Dit gebeurt in Nederland meestal automatisch).

Als voorbeeld is hier de procedure voor geplande zorg voor Nederlanders in België uitgewerkt. In andere landen van de EU kan de regeling op details afwijken. Dit is het resultaat van de aanvankelijke opstelling van de EU dat de afzonderlijke lidstaten hun eigen gezondheidszorgsysteem mochten reguleren. Het is dus zaak van tevoren zorgvuldig te informeren als u overweegt ‘over de grens’ te gaan.


Bron: https://www.vergelijkdezorgverzekeringen.nl
Naast vergoeding van de directe kosten bestaan er, afhankelijk van het gekozen verzekeringspakket, ook vergoedingen voor reis- en verblijfkosten. Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig om dit van tevoren uit te zoeken.

Dit artikel is eerder verschenen in Sarcoscoop 1

Back To Top